Các chuyên gia từ GXD Group am hiểu chuyên môn liên tục cập nhật các văn bản pháp lý dự án để bạn đọc thuận tiện cập nhật, theo dõi, tra cứu:

# I. VĂN BẢN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG

# Văn bản Quản lý dự án

# Văn bản Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

- [Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng](./chi-phi/thong-tu-17-2000-TT-BXD-phan-loai-vat-lieu-thiet-bi.md) Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/07/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020

Văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD nói trên

# Văn bản về Quản lý đấu thầu

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

# Văn bản về Quản lý hợp đồng xây dựng

Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng

# Văn bản về Quản lý thi công xây dựng (chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán)

# Các văn bản về Kết thúc xây dựng, vận hành dự án

# Văn bản về các vấn đề khác

Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

# II. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG NỘI DUNG DỰ ÁN

# III. MỘT SỐ VĂN BẢN CŨ CẦN CHO CÁC DỰ ÁN DANG DỞ

Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư

# LƯU Ý

➦ Hãy ứng dụng phần mềm Quản lý dự án GXD để quản lý dự án chuyên nghiệp, tìm kiếm nhanh và dễ dàng (xem video)

Quyết định số 47/QĐ-KTNN để ở phần cuối, khâu hậu kiểm. Nhưng Chủ đầu tư + Tư vấn + Nhà thầu nên đọc ngay từ đầu để hiểu công tác Kiểm toán người ta sẽ làm gì mà đáp ứng

➦ Topic này sẽ liên tục được cập nhật. Hãy thường xuyên theo dõi bạn nhé.

Last Updated: 6/7/2021, 4:22:51 PM